KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI METNİ

TANIMLAR:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; adsoyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, banka hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemlerdir.

TesterYou Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen ilkeler benimsenerek oluşturmuş olduğu standartlar (politikalar, prosedürler, görev tanımları, idari ve teknik tedbirler) ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni çerçevesinde tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder;

Yaptığım iş başvurusunun değerlendirilmesi, bu konuda gerçekleştirilecek iletişimin sağlanması ve ilgili sürecin yürütülmesi ve nihayetlendirilmesi amacı ile sınırlı olarak kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve;

 

  • İş başvurusu veya staj başvurusu yaptığım gerçek ve tüzel kişiler,
  • İstihdam ihtiyacı olan potansiyel gerçek ve tüzel kişiler,
  • Belirttiğim referanslar

 

da dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, özgür iradem ile rızamın bulunduğunu açıkça beyan ederim.